• Nowość  w ofercie OMG
  • regulowana głowica kątowa
  • z cyfrowym wyświetlaczem
  • TAV Digital
o firmie

 Od 1.02.2016 możliwe jest otrzymywanie faktur drogą elektroniczną w formie pdf. Poniżej - druk zgody:

 

Zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej - do pobrania w pdf >>

         


 

  

Ogólne warunki sprzedaży Narzędzia Skrawające Tools Sp. z o.o.   - do pobrania w pdf >>

 

 

 

1. Postanowienia ogólne

   1.1 Poniższe ogólne warunki sprzedaży obowiązują dla wszystkich umów świadczenia sprzedaży produktów  (zwanych dalej: "Produkty") 
   oraz usług  (zwanych dalej: „Usługi”), realizowanych przez Narzędzia Skrawające TOOLS  (zwaną dalej TOOLS)

   1.2 Warunki sprzedaży lub zamówień kupującego towary lub usługi TOOLS ( zwanego dalej Kupującym), nie są w żadnym razie wiążące dla

   TOOLS, również jeśli stanowią one część składową zamówienia, a TOOLS nie zakwestionuje ich postanowień. Działania TOOLS nie
   stanowią żadnego upoważnienia do stosowania warunków Kupującego. TOOLS realizuje zamówienia tylko na poniższych warunkach.
   Zastosowanie warunków odbiegających od poniższych wymaga odrębnych pisemnych uzgodnień.

 

2. Oferty i zamówienia

   2.1 Termin ważności ofert wynosi 30 dni. 

   2.2 Zamówienia kierowane do TOOLS  powinny zawierać:  

  • dokładny adres i nazwę Odbiorcy,
  • dokładny adres i nazwę Płatnika,
  • numer NIP, 
  • numer katalogowy produktu, liczę opakowań, sztuk lub numer oferty TOOLS

   2.3 Zamówienia Kupującego stają się obowiązujące po pisemnym potwierdzeniu przez Tools. Potwierdzone zamówienie zawiera
   kompletną specyfikację dostawy oraz planowany  termin realizacji zamówienia. W przypadku zmiany daty dostawy   Kupujący  jest  o tym
   fakcie informowany pisemnie, z podaniem nowej daty dostawy. 

   2.4 Wszystkie rysunki i techniczna dokumentacja, które zostały przekazane jednej ze stron zostają własnością strony przekazującej. Strona
   otrzymująca dokumentację może powyższą dokumentację powielać tylko na  potrzeby wykonania projektu. 
   2.5. TOOLS nie gwarantuje spełnienia wymogów technologii, określonych w dokumentacji lub rysunkach, przekazanych przez Kupującego,
   chyba, że zostanie to ustalone odrębnie.

 

3. Sprzedaż

   3.1 TOOLS jest uprawniony do dostaw częściowych i dostawy wcześniejszych oraz do wystawienia za nie oddzielnych faktur.

   3.2. TOOLS jest uprawniony do wycofania się ze sprzedaży bez uprzedzenia w przypadku niedotrzymania warunków płatności, przesunięcia
   terminu płatności, przekroczenia kredytu kupieckiego lub warunków płatności przez Kupującego w odniesieniu do poprzednich dostaw. 
   3.3 Przekroczenia terminów dostawy lub niedotrzymanie warunków dostaw nie rodzi po stronie Kupującego prawa naliczania jakichkolwiek
   kar, w tym szczególnie kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania z tytułu strat pośrednich i utraconych korzyści. W przypadku
   utrudnień lub niemożności wykonania świadczeń spowodowanych siłą wyższą lub na skutek okoliczności niezależnych od TOOLS, TOOLS
   jest uprawniony do odstąpienia od już złożonych i negocjowanych zamówień. Powyższe dotyczy także przypadków problemów związanych
   z dostawami od poddostawców.

   3.4 Opakowanie produktów TOOLS jest bezzwrotne. 

   3.5. TOOLS pokrywa koszty transportu i pakowania dla przesyłek  o wadze do 30 kg i o wartości powyżej 500 PLN netto.
   3.6 Przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia i zagubienia produktów na Kupującego następuje w momencie wydania ich z magazynu TOOLS
   lub odbioru przesyłki, w przypadku realizacji zamówienia z transportem na koszt TOOLS.

   3.7 W przypadku opóźnień dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego ryzyko określone powyżej w pkt 3.6 przechodzi na
   Kupującego z ustaloną pomiędzy stronami chwilą dostawy. Koszty nieudanych prób wysyłki i związanych z tym kosztów magazynowych
   ponosi Kupujący.

 

4. Ceny i warunki płatności

   4.1 Ceny ustalone są na bazie loco magazyn TOOLS. W cenę wliczona jest wartość opakowania produktu.
   4.2 Ceny i warunki płatności obowiązują zgodnie z ustaleniami zawartymi w potwierdzeniu zamówienia. 
   4.3. Ceny wyrażone w EUR przeliczane są według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.
   4.4. Płatności mogą być dokonywane gotówką, za pobraniem lub przelewem bankowym w terminie określonym na fakturze, na postawie
   ustaleń zawartych w potwierdzeniu. 
   4.5 W przypadku zwłoki Kupującego w dokonaniu płatności, TOOLS uprawniony jest do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej
   obowiązującej w dacie terminu płatności, określonym na fakturze.
   4.6 Płatności dokonywane przez Kupującego będą zaliczane na poczet jego należności według wyboru TOOLS.

 

5. Zastrzeżenie prawa własności

   5.1 TOOLS zastrzega sobie prawo własności dostarczonych produktów do momentu zapłaty całkowitej wartości sprzedaży wraz z
   odsetkami za zwłokę. W przypadku przeróbki, obróbki oraz łączenia dostarczonych produktów z innymi produktami TOOLS jest
   współwłaścicielem w części stanowiącej wartość dostarczonego towaru w momencie połączenia tych produktów. 

   5.2 Kupujący jest obowiązany przedsięwziąć konieczne kroki dla zapewnienia zastrzeżonego prawa własności. Na żądanie TOOLS
   Kupujący jest zobowiązany do ubezpieczenia produktu w jego pełnej wysokości. Na zakupionych produktach, do czasu dokonania płatności
   w pełnej wysokości, Kupujący nie może ustanawiać prawa zastawu, ani produkty te nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia w inny
   sposób.

   5.3 Przy zajęciu własności Kupującego lub innych roszczeniach osób trzecich, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia
   tych osób o zastrzeżonym prawie własności przez TOOLS do jego produktów.

 

6. Reklamacje. Odpowiedzialność

   6.1 Braki ilościowe w dostawie winny być zgłaszane w ciągu 5 dni roboczych od chwili odbioru produktu.

   6.2 W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w transporcie Kupujący zobowiązany jest spisać protokół w obecności kuriera; protokół jest 
   jest podstawą późniejszej reklamacji. 

   6.3 Reklamacje z tytułu wad jakościowych produktów winny być zgłaszane przez Kupującego w terminie 5 dni od ich stwierdzenia, nie
   później jednak niż 6 miesięcy od daty dostawy, pod rygorem utraty roszczeń.

   6.4. Reklamacje zarówno dotyczące braków w dostawie jak i jakości produktów, wykonanej usługi winny być zgłaszane na piśmie, z
   podaniem okoliczności ich stwierdzenia.

   6.5 W przypadku uznania zasadności roszczeń Kupującego, dotyczących wad jakościowych, TOOLS może według swojego uznania wadliwy
   produkt naprawić, wymienić na wolny od wad lub dokonać zwrotu części lub całości wartości wadliwego produktu.

   6.6 Kupujący nie jest uprawniony do zgłaszania reklamacji z tytułu obniżenia jakości produktu powstałej na skutek naturalnego zużycia
   produktu,  niewłaściwego użytkowania i nie przestrzegania warunków eksploatacji produktu, nadmiernego oddziaływania  czynników
   zewnętrznych. 

   6.7 Odpowiedzialność TOOLS z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży jest ograniczona do zapłaty
   odszkodowania w maksymalnej wysokości odpowiadającej wartości produktu, z wyłączeniem strat pośrednich i utraconych korzyści.
   Wyklucza się możliwość dochodzenia odszkodowania w formie kar umownych.

   6.8. Koszty transportu reklamowanych produktów do siedziby TOOLS  ponosi Kupujący. W przypadku nieuznania reklamacji przez
   producenta, koszty transportu do siedziby producenta oraz  zwrotu towaru do Kupującego ponosi Kupujący.

 

7. Naprawy, gwarancje 

   7.1 Serwis, w tym serwis  gwarancyjny produktów objętych  gwarancją, jest realizowany w siedzibie producenta, z wyjątkiem
   autoryzowanego serwisu głowic TRM D’Andrea, który prowadzony jest w siedzibie TOOLS.
   7.2. Koszty płatnych przeglądów, rewizji, przeprowadzanych przez producenta ponosi Kupujący.
   7.3 Koszty transportu naprawianych produktów do siedziby TOOLS ponosi Kupujący. W przypadku nieuznania naprawy jako gwarancyjnej,
   koszty transportu do siedziby producenta oraz  zwrotu towaru do Kupującego  ponosi Kupujący.

 

8. Zwroty

   8.1 TOOLS jest uprawniony do decyzji o przyjęciu zwrotu towaru – przed wysłaniem zwracanego towaru konieczne jest  uzgodnienie zwrotu
   z TOOLS. Koszty transportu zwracanego towaru do producenta pokrywa Kupujący.

 

9. Pozostałe postanowienia

   9.1 Tools jest uprawniony do korygowania oczywistych błędów (błędów pisowni, rachunkowych) zawartych w ofertach, cennikach,
   specyfikacjach, rachunkach itp.

   9.2 W przypadku utraty ważności w całości lub w ich części poszczególnych postanowień niniejszych warunków sprzedaży, pozostałe
   postanowienia są nadal niezmienione i ważne.

   9.3 Korespondencję pisemną uważa się za wysłaną jeśli pismo zostało wysłane na adres ostatnio podany przez partnera.

   9.4 Zmiany powyższych warunków sprzedaży wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

10. Właściwość prawa. Rozstrzyganie sporów 
   10.1 W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu 
   cywilnego.
   10.2. Wszelkie spory związane z realizacją umów sprzedaży zawartych na podstawie niniejszych warunków, jeżeli nie zostaną przez Strony
   rozwiązane w sposób polubowny, będą poddane rozstrzygnięciu sądów powszechnych, właściwych miejscowo dla siedziby Tools.
 
OWS wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013.

 

Pobierz Ogólne Warunki Sprzedaży w formacie PDF >>>